Dziedzictwo poprzemysłowe jest dotychczas poddawane na całym świecie rewitalizacji gospodarczej, zmieniającej go w obiekty użyteczności publicznej, handlowej, czy w poszukiwane atrakcje turystyczne. Wśród wiodących kierunków przemian powszechna jest zamiana obiektów poprzemysłowych w galerie i centra sztuki. W rewitalizowanych obszarach poprzemysłowych, szukając ich nowej tożsamości  przestrzennej, instalowane lub eksponowane są  dzieła sztuki.  Większość tych działań odbywa się z poszanowaniem i w zgodzie z naturą, co jest zbieżne z ideami  NBS.

Także już wieloletnia koncepcja smart city wprowadza  rozwiązania wdrażające zasady zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia.

 

Nature-based solutions (NBS) – „Rozwiązania oparte na przyrodzie”, dostarczają równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej ,społecznej i turystycznej, a także wspierają adaptację do zmian klimatu, przyczyniając się do budowania zrównoważonych miast i społeczności. Odgrywają również niebagatelną rolę w estetyzacji przestrzeni, co szczególnego znaczenia nabiera w miastach poprzemysłowych. Koncepcja Nature-Based Solutions (NBS) szuka odpowiedzi o rozwiązania mobilizujące naturę celem nabycia przez miasta odporności na zagrożenie zmianami klimatycznymi. Promowana przez Komisję Europejską  w programie Horyzont 2020 (GreenUP, Connecting Nature czy Grow Green) nabiera szczególnego wydźwięku jako strategiczne wyzwanie miast dziedzictwa poprzemysłowego.

 

Rozwijająca się obecność sztuki w przestrzeniach publicznych miast poprzemysłowych, jest  kolejnym przykładem  zrównoważonego rozwoju tych obszarów.

Oba nurty ewolucji miast dadzą impuls m.in do wzmocnienia integracji mieszkańców, zwiększą ich świadomość ekologiczną, podniosą estetykę przestrzeni a także atrakcyjność turystyczną

 

Panel I- Nature-based solutions (nbs) jako koncepcja zrównoważenia przestrzeni miasta poprzemysłowego.

Panel II – Sztuka w przestrzeni publicznej – przemiana, estetyzacja czy ekologizacja przestrzeni?

Panel III: Sztuka w przestrzeni publicznej i ekologizacja przestrzeni w budowie produktu turystycznego i komunikacji marketingowej miasta.