Ks. prałat dr Jacek Wojtkowski

W latach 1994-1996 wikariusz w parafii Św. Katarzyny Braniewie, 1996-1999 – studia KUL, 2001 – doktorat, 1999-2006 – notariusz Kurii Metropolitalnej w Olsztynie, 2006-2016 – Archidiecezjalny Konserwator Zabytków, 2003 – 2017 – adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, od 2016 – profesor ekumenizmu i konserwacji zabytków w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej, od 2009 – Dyrektor Muzeum Pomnika Historii „Frombork – zespół katedralny”, od 2012 proboszcz parafii i rektor Bazyliki Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Fromborku na Warmii, gdzie żył, pracował, modlił się i został pochowany Kanonik Mikołaj Kopernik (1473-1543).

Specjalizuje się w Historii Kościoła szczególnie w zakresie ekumenizmu, historii sztuki tradycji prawosławnej, ewangelickiej i katolickiej, w historii Warmii i Mazur, kultury ewangelickiej i katolickiej na Warmii i Mazurach, troski o zachowanie dziedzictwa historyczno – artystycznego.

PUBLIKACJE:

8.1. Monografie

Ks. Jacek Maciej Wojtkowski, Świątynie ewangelickie przekazane katolikom na Warmii i Mazurach w latach 1972-1992, Olsztyn 2002, ISBN 83-87078-02-6

  1. Janina Bosko RM, Ks. Jacek Maciej Wojtkowski, Sanktuaria Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 2009. ISBN 978-83-87031-28-2

Ks. Jacek Wojtkowski, Ku jedności chrześcijan, Olsztyn 2009. ISBN 978-83-928362-0-9

  1. Janina Bosko RM, Ks. Jacek Maciej Wojtkowski, Dziedzictwo historyczno – artystyczne Archidiecezji Warmińskiej. Zabytki ruchome, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-934367-0-5

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

Formacja ekumeniczna w archidiecezji warmińskiej, w: Ekumenizm w duszpasterstwie parafialnym, red. ks. J. Budniak, Uniwersytet Śląski – Katowice 2007, s. 164-196.

Rządcy diecezji i archidiecezji warmińskiej o dialogu ekumenicznym, w: W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie. W przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku i na Warmii, red. S. Kozakiewicz, UWM – Olsztyn 2007, s. 432-440.

Zabytki sakralne w świetle ustawodawstwa kościelnego, Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, zeszyt 6, 2008, s. 11-36.

„Edmund Piszcz (ur. 1929, biskup warmiński w latach 1988-2006), w: Poczet Biskupów Warmińskich, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2008, 485-492.

Losy ewangelickich obiektów sakralnych na terenie Warmii i Mazur w latach 1945- 1989, w: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, zbiór studiów pod redakcją J. Kłaczkowa. Toruń 2009, s. 597 – 634.

Kult świętych w chrześcijaństwie, w: Katalog Świadków wiary. Studium z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, pod redakcją ks. J.M. Wojtkowskiego, Olsztyn 2009, s. 9-19.

W pielgrzymce do sanktuarium, w: Sanktuaria Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 2009, s 9 – 18.

Kościelne dziedzictwo historyczno-artystyczne. Ewangelizacja, formacja, dialog, w: S. Janina Bosko RM, Ks. Jacek Maciej Wojtkowski, Dziedzictwo historyczno – artystyczne Archidiecezji Warmińskiej. Zabytki ruchome, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-934367-0-5, s. 25 – 46.

Sanktuaria Matki Boskiej Fatimskiej w archidiecezji warmińskiej, w: Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. Ks. bp J. Jezierskiego i dr hab. K. Parzych – Blakiewicz, Olsztyn 2011, s. 166 – 188.

Ekumenizm na Warmii z perspektywy dwudziestolecia, w: Dwudziestolecie Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej. Wierność tradycji i służba współczesności, red. prof. dr hab. A. Kopiczko, Olsztyn 2012, s. 125-164.

Zabytki Olsztyna i regionu Warmii i Mazur w pracach magisterskich i licencjackich studentów Instytutu Sztuk Pięknych, Acta de Arte. Zeszyt Instytutu Sztuk Pięknych, nr 1, Olsztyn 2011, s. 77-97.

Ochrona dóbr kultury w ustawodawstwie Kościoła rzymskokatolickiego, Acta de Arte. Zeszyt Instytutu Sztuk Pięknych, nr 2. Współczesna sztuka sakralna w przestrzeni kulturowej regionu, Olsztyn 2014, s. 21-46, ISBN 978-83-934031-8-9

Współczesne złotnictwo sakralne na Warmii, Acta de Arte. Zeszyt Instytutu Sztuk Pięknych, nr 2. Współczesna sztuka sakralna w przestrzeni kulturowej regionu, Olsztyn 2014, s. 71 – 84, ISBN 978-83-934031-8-9

Wzgórze Katedralne we Fromborku – harmonia wiary, sztuki i intelektu, w: Pomniki historii na Warmii i Mazurach, Olsztyn – Grunwald 2014, s. 7-35, ISBN 978-83-64736-26-1

Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w misji Kościoła, w: Veritas Christi Liberat. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacak Jezierskiego w 65. rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę biskupstwa, Olsztyn 2014, s. 521 – 543, ISBN 978-83-61864-38-7

O ochronie dóbr kultury w ustawodawstwie Kościoła Rzymskokatolickiego, w: Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego, red. W. Pływaczewski, Sz. Buczyński, Olsztyn UWM 2015, ISBN: 978-83-62383-56-6, s. 61-76

Muzea kościelne – natura i specyfika z perspektywy katolickiej, w: Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, red. J. Hochleitner i W Połom-Jakubowicz, Malbork 2015, s. 63 – 73, ISBN 978-83-60518-73-1 (wspólnie z dr J. Jaglą) Program ideowy wystroju wnętrza kościoła pw. św. Katarzyny w Brąswałdzie, w: Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w polskiej sztuce sakralnej i religijnej, red. G. Ryba, Rzeszów 2016, s. 63-78, ISBN 978-83-7996-310-2

Ekumenizm praktyczny – troska katolików o zachowanie luterańskiej sztuki sakralnej na Warmii i Mazurach, w: Anioły chrzcielne – zachowane dziedzictwo sztuki ewangelickiej, Frombork 2020, s. 9-23,  ISBN 978-83-936235-3-2

O historii poszukiwania grobu i ponownym pochówku kanonika Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku, w: Mikołaj Kopernik i Warmia. O pamięci regionalnej w 550. Rocznicę urodzin i 480. Śmierci, red. A. Kopiczko, Bernardinum 2023, s. 667-693, ISBN 978-83-8333-022-8

 

 

8.2. Artykuły naukowe (w układzie chronologicznym)

 

Dialog Kościoła ze sztuką według Jana Pawła II. Zarys problematyki, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, nr 17, Olsztyn 2011, s. 271-281, ISSN 1234-4087

 

Recenzja: Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. Ks. bp J. Jezierski i K. Parzych – Blakiewicz, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-61864-80-6, s. 325, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. XI, red. J. Walkusz, Lublin 2012, s. 229-236, ISSN 2080-1238,

 

Czy cmentarz jest już tyko pamiątką z przeszłości? „Kryzys śmierci” i chrześcijańska ars moriendi o znaczeniu cmentarza, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, nr 18, Olsztyn 2012, s. 271-281, ISSN 1234-4087,

 

Powojenne losy Kościoła św. Katarzyny w Braniewie w świetle archiwaliów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, Studia Ełckie nr 14 (2012) ISSN 1896-6896

 

Redakcja monografii

 

Katalog Świadków wiary. Studium z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Red. Ks. J.M. Wojtkowski, Olsztyn 2009, ISBN 978-83-928362-4-7 – wydanie książki dofinasowane z Funduszu promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Mary and Joseph at the origins of christian culture, red. K. Parzych Blakiewicz, rev. J. M. Wojtkowski, Wydawca: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2012

 

Veritas Christi Liberat. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacak Jezierskiego w 65. rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę biskupstwa, red. K. Parzych – Blakiewicz, ks. P. Rabczyński, Ks. J. M. Wojtkowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-61864-38-7

 

Pomniki Historii na Warmii i Mazurach, red. ks. J.M. Wojtkowski, Sz. Drej, J. Hochleitner, Olsztyn -Grunwald 2014, ss. 78, ISBN 979-83-64736-26-1

 

8.3. Artykuły popularnonaukowe

 

Prace remontowo konserwatorskie w Nowym Pałacu Biskupów i wozowni we Fromborku w latach 2012-2020, Warmińsko – Mazurski Biuletyn Konserwatorski nr 12/2020, s. 80-90, ISSN: 1640-5560

 

Prace konserwatorskie we Fromborku jako potencjał rozwoju regionu, Renowacje i Zabytki nr 4 (76) 2020, s. 168-173, ISSN 1643-2029